کد دعای فرج برای وبلاگ

به خاطربازدیدتان از وبلاگ دینی وعربی وقرآن راهنمایی قیدار بسیار سپاسگزاریم .مدیر وبلاگ الیاس بیگدلی

وبلاگ دینی وعربی وقرآن راهنمایی قیدار - نمونه سوال دینی

درس دوم

١.ارزشمندترین ھدایای خداوندبرای مومنین کھ مرتکب برخی گناھان شده اند،چیست؟

٢جملات صحیح وغلط رامشخص کنید

غ الف:خداوندکریم مردم رادقیقامانندیکدیگرنیافریده است. ص

غ ب:انتظارخداوندازانسانھایکسان است. ص

غ ج:ماانسانھافقطبھ چیزھایی فکرمیکنیم کھ دیگران دارندومانداریم. ص

٣.طبق فرمایش قرآن کریم،ھرمصیبتی کھ بھ شمابرسد،بھ سبب .....................است

٤.دو ویژگی کھ باعث شدگوزن ازدست صیادنجات یابد رابیان کنید

الف............   ب ...........

کدام عبارت درست است؟

. الف:خداوندازھرکس بیش ازتوانایی اش طلب می کند

. ب:خداوندازھیچ کس انتظاری ندارد

. ج:خداوندازھرکس بھ اندازه توانایی اش طلب می کند

                 . د:خداوندازھرکس بھ اندازه خواست خودش طلب می کند


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در شنبه هجدهم آذر 1391 و ساعت 17:44 |
  درس اول

 رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادرزندگی روزمره باهم مقایسه کنید؟

 

رفتارافرادبخشنده   

 

رفتار افرادبی گذشت

 

خوشرووباگذشت هستند       

 

خشن وانتقام گیرندآدم های کینه ای هستند

 

به اعتقادات پایبنداندوبه خداتوکل دارندوپاداش گذشت خوددرزندگی امیدوارند       

 

به اعتقادات و رحمت خداپایبندنیستند وامیدبه پاداش بخشش خودندارند

 

بامردم مهربان وصمیمی اندوازخطای مردم درحدمتعارف چشم پوشی می کنند           

 

بامردم نامهربانند وازاشتباه وخطای دیگران نمی گذرند

 

 

    5-  باتوجه به سخن پیامبر اسلام(ص) چگونه می توانیم خودرانزدخداوند عزیز وسرفراز گردانیم؟   پاسخ5- اهل گذشت باشیم وازیکدیگر بگذریم چون عفو وگذشت بنده راعزیز وسرفراز می گرداند

 ۶-   داستانی که درمتن درس خواندید یکی نام های خداوند که به معنی (بسیار آمرزنده )درکدام گزینه آمده است؟

الف) غفار       ب)رحمان          ج) رحیم        د) ستار

پاسخ3- گزینه الف

7- به نظر شما خداوند کدام گروه ازبندگانش رادوست می دارد؟ آنان که مانند خودش اهل گذشت وبخشش اند یا انسان های بی بخشش؟

پاسخ7- انسان هایی که اهل بخشش وگذشت هستند

8- درجامعه ای که هیچ کس حاضر به عفو وبخشش خطاهای دیگران نباشد چه انفاقی خواهد افتاد؟

پاسخ 8- به زیان خودعمل می کنند وازرحمت خداوند دورمی شوند

9- اگرحق الناس به عهده کسی باشدبرای توبه کردن پشیمانی کافی است؟ صحیح غلط

پاسخ9- غلط

10- عفو وبخشش ازخطاهای دیگران چه تأثیری برای انسان خواهدداشت؟

پاسخ10-موجب سعادتمند شدن فرد وموجب رضا یت وخشنودی خداوند ازاومی شود وهمچنین دربین مردم موجب محبت وعزیز شدن می شود

11- چرا می گویند اگر فردخطاکارازاشتباه خود آگاه شد وازشما عفو وبخشش خواست اوراببخشید؟

پاسخ11-چون موجب رضایت وخشنودی خداوند می شود وخداوند هم ازاشتباهات وخطاهای ماچشم پوشی خواهدکرد

12- چشم پوشی ازرفتارچه کسانی جایز نیست وچرا؟

پاسخ12-کسانی که اشتباهات خویش رانمی پذیرند وتصمیمی برای ترک آنهاندارد وموجب حسارت بیشتر آنها می شود

 13 جدول زیررامانندنمونه کامل کنید؟

مواردی که گذشت ازخطای دیگران پسندیده است

 

مواردی که نباید ازخطای افرادچشم پوشی کرد

 

فردخطاکار به اشتباهش پی برده است

جایی که بخشش برای دیگران بدآموزی دارد

 

ازانجام کارش پشیمان شده باشد

جایی که صاحب حق نباشیم

 

موجب خشنودی خداوند شود 

 

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش نشود

 

بخشش ما موجب اصلاح رفتارش شود 

 

جایی که اشتباهش رانپذیرد وموجب جسارت بیشتر اوشود

 

           

بخششاو باعث  راهنمایی افراد شود

بخشش او باعث  بی ادبی افراد نادان شود

خودت راامتحان کن (درس اول)

1-      غفاریعنی چه؟چرابه خداوندمهربان غفارمی گوییم؟

پاسخ 1- بسیار آمرزنده چون خداوند نه تنها خطاهای کوچک بلکه همه گناهان وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را می آمرزد.

2-      توضیح دهیدگذشت ازدیگران چه فایده هایی برای مادارد؟

پاسخ2- انسان ازرحمت بیشترالهی بهره مند می شود انسان مورد محبت وتقدیر مردم قرار می گیرد موجب خشنودی خداوند می شود

 لطفا ادامه مطلب راکلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در پنجشنبه دوم آذر 1391 و ساعت 17:21 |

1-باتوجه به سخن حضرت علی (ع) چگونه می توان ازعذاب دوزخ نجات یافت؟

دعاکردن        روزه گرفتن         انجام عبادات             تفکردرباره نعمت ها واستفاده صحیح ازآن ها

 2-طبق آیه «خدایامرابه دنیا بازگردان تااعمال صالحی که ترک کرده بودم،انجام دهم» این افرادارزش چه نعمتی را دردنیافراموش کرده اند؟

نعمت عمر        اموال          سلامتی          لذات دنیوی

لطفا ادامه مطلب را کلیک فرمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در یکشنبه ششم آذر 1390 و ساعت 21:29 |
                                                باسمه تعالی

سوالات متن کلاس دوم راهنمایی               درس دینی

درس اول

 1.چه مجموعه ای را منظم می گوییم؟

2.اگر دریک مجموعه اجزاءدرجاهای خودشان قرارنگیرندچه اتفاقی می افتد؟

3.برای ساختن یک مجموعه ی منظم چه چیزهایی ضروری است؟

4.از مشاهده ودقت دریک مجموعه ی منظم به چی پی می بریم؟

5.اجزای مجموعه ی منظم دارای چه خصوصیاتی هستند؟


لطفا ادامه مطلب را کلیک کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389 و ساعت 22:56 |