کد دعای فرج برای وبلاگ

به خاطربازدیدتان از وبلاگ دینی وعربی وقرآن راهنمایی قیدار بسیار سپاسگزاریم .مدیر وبلاگ الیاس بیگدلی

وبلاگ دینی وعربی وقرآن راهنمایی قیدار

+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 و ساعت 16:25 |

درس دوم

١.ارزشمندترین ھدایای خداوندبرای مومنین کھ مرتکب برخی گناھان شده اند،چیست؟

٢جملات صحیح وغلط رامشخص کنید

غ الف:خداوندکریم مردم رادقیقامانندیکدیگرنیافریده است. ص

غ ب:انتظارخداوندازانسانھایکسان است. ص

غ ج:ماانسانھافقطبھ چیزھایی فکرمیکنیم کھ دیگران دارندومانداریم. ص

٣.طبق فرمایش قرآن کریم،ھرمصیبتی کھ بھ شمابرسد،بھ سبب .....................است

٤.دو ویژگی کھ باعث شدگوزن ازدست صیادنجات یابد رابیان کنید

الف............   ب ...........

کدام عبارت درست است؟

. الف:خداوندازھرکس بیش ازتوانایی اش طلب می کند

. ب:خداوندازھیچ کس انتظاری ندارد

. ج:خداوندازھرکس بھ اندازه توانایی اش طلب می کند

                 . د:خداوندازھرکس بھ اندازه خواست خودش طلب می کند


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در شنبه هجدهم آذر 1391 و ساعت 17:44 |
  درس اول

 رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادرزندگی روزمره باهم مقایسه کنید؟

 

رفتارافرادبخشنده   

 

رفتار افرادبی گذشت

 

خوشرووباگذشت هستند       

 

خشن وانتقام گیرندآدم های کینه ای هستند

 

به اعتقادات پایبنداندوبه خداتوکل دارندوپاداش گذشت خوددرزندگی امیدوارند       

 

به اعتقادات و رحمت خداپایبندنیستند وامیدبه پاداش بخشش خودندارند

 

بامردم مهربان وصمیمی اندوازخطای مردم درحدمتعارف چشم پوشی می کنند           

 

بامردم نامهربانند وازاشتباه وخطای دیگران نمی گذرند

 

 

    5-  باتوجه به سخن پیامبر اسلام(ص) چگونه می توانیم خودرانزدخداوند عزیز وسرفراز گردانیم؟   پاسخ5- اهل گذشت باشیم وازیکدیگر بگذریم چون عفو وگذشت بنده راعزیز وسرفراز می گرداند

 ۶-   داستانی که درمتن درس خواندید یکی نام های خداوند که به معنی (بسیار آمرزنده )درکدام گزینه آمده است؟

الف) غفار       ب)رحمان          ج) رحیم        د) ستار

پاسخ3- گزینه الف

7- به نظر شما خداوند کدام گروه ازبندگانش رادوست می دارد؟ آنان که مانند خودش اهل گذشت وبخشش اند یا انسان های بی بخشش؟

پاسخ7- انسان هایی که اهل بخشش وگذشت هستند

8- درجامعه ای که هیچ کس حاضر به عفو وبخشش خطاهای دیگران نباشد چه انفاقی خواهد افتاد؟

پاسخ 8- به زیان خودعمل می کنند وازرحمت خداوند دورمی شوند

9- اگرحق الناس به عهده کسی باشدبرای توبه کردن پشیمانی کافی است؟ صحیح غلط

پاسخ9- غلط

10- عفو وبخشش ازخطاهای دیگران چه تأثیری برای انسان خواهدداشت؟

پاسخ10-موجب سعادتمند شدن فرد وموجب رضا یت وخشنودی خداوند ازاومی شود وهمچنین دربین مردم موجب محبت وعزیز شدن می شود

11- چرا می گویند اگر فردخطاکارازاشتباه خود آگاه شد وازشما عفو وبخشش خواست اوراببخشید؟

پاسخ11-چون موجب رضایت وخشنودی خداوند می شود وخداوند هم ازاشتباهات وخطاهای ماچشم پوشی خواهدکرد

12- چشم پوشی ازرفتارچه کسانی جایز نیست وچرا؟

پاسخ12-کسانی که اشتباهات خویش رانمی پذیرند وتصمیمی برای ترک آنهاندارد وموجب حسارت بیشتر آنها می شود

 13 جدول زیررامانندنمونه کامل کنید؟

مواردی که گذشت ازخطای دیگران پسندیده است

 

مواردی که نباید ازخطای افرادچشم پوشی کرد

 

فردخطاکار به اشتباهش پی برده است

جایی که بخشش برای دیگران بدآموزی دارد

 

ازانجام کارش پشیمان شده باشد

جایی که صاحب حق نباشیم

 

موجب خشنودی خداوند شود 

 

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش نشود

 

بخشش ما موجب اصلاح رفتارش شود 

 

جایی که اشتباهش رانپذیرد وموجب جسارت بیشتر اوشود

 

           

بخششاو باعث  راهنمایی افراد شود

بخشش او باعث  بی ادبی افراد نادان شود

خودت راامتحان کن (درس اول)

1-      غفاریعنی چه؟چرابه خداوندمهربان غفارمی گوییم؟

پاسخ 1- بسیار آمرزنده چون خداوند نه تنها خطاهای کوچک بلکه همه گناهان وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را می آمرزد.

2-      توضیح دهیدگذشت ازدیگران چه فایده هایی برای مادارد؟

پاسخ2- انسان ازرحمت بیشترالهی بهره مند می شود انسان مورد محبت وتقدیر مردم قرار می گیرد موجب خشنودی خداوند می شود

 لطفا ادامه مطلب راکلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در پنجشنبه دوم آذر 1391 و ساعت 17:21 |
 

1- فاتحه [گشاينده]

چون قرآن با اين سوره شروع مى‏شود و اين سوره آغازگر قرآن است، «فاتحه‏» ناميده مى‏شود. بخاطر حمد و ستايشى كه در اين سوره از خداوند بعمل آمده نام ديگرش سوره «حمد» است. و نيز بنام «شكر» و «وافيه‏» و «نور» هم از آن ياد مى‏شود. نام ديگرش «سبع المثانى‏» است و نيز «ام الكتاب‏». امام صادق(ع) فرموده است: سوره‏اى كه اولش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است. (تفسير برهان ج 1 ص 42.)

اين سوره 7 آيه دارد و در سال سوم بعثت آمده و چهل و سومين سوره است كه در مكه نازل شده است. بعضى هم اين سوره را اولين سوره دانسته‏اند.

2- بقره [گاو ماده]

در آيات 17 تا 73 اين سوره داستان فرمان خدا به بنى اسر

1- فاتحه [گشاينده]

چون قرآن با اين سوره شروع مى‏شود و اين سوره آغازگر قرآن است، «فاتحه‏» ناميده مى‏شود. بخاطر حمد و ستايشى كه در اين سوره از خداوند بعمل آمده نام ديگرش سوره «حمد» است. و نيز بنام «شكر» و «وافيه‏» و «نور» هم از آن ياد مى‏شود. نام ديگرش «سبع المثانى‏» است و نيز «ام الكتاب‏». امام صادق(ع) فرموده است: سوره‏اى كه اولش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است. (تفسير برهان ج 1 ص 42.)

اين سوره 7 آيه دارد و در سال سوم بعثت آمده و چهل و سومين سوره است كه در مكه نازل شده است. بعضى هم اين سوره را اولين سوره دانسته‏اند.

2- بقره [گاو ماده]

در آيات 17 تا 73 اين سوره داستان فرمان خدا به بنى اسرائيل، مبنى بر كشتن و ذبح كردن گاو، بيان شده است.

اين سوره كلا در مورد مؤمنين و مشركين و منافقين و خلقت آدم و بدعتهاى اهل كتاب و ماجراهاى موسى و بنى اسرائيل و بناى كعبه توسط حضرت ابراهيم و نعمتهاى خداوند و مسائل قصاص و وصيت و قتال با مشركين و نكاح و طلاق و ربا و مجادله ابراهيم با مشركين بر سر اعتقاد به توحيد و تغيير قبله و احكامى از حج و ارث و روزه و ... مى‏باشد. آية الكرسى، آيه 255 اين سوره است.

286 آيه دارد و بيشتر آياتش در مدينه و پس از هجرت نازل شده است.

ائيل، مبنى بر كشتن و ذبح كردن گاو، بيان شده است.

اين سوره كلا در مورد مؤمنين و مشركين و منافقين و خلقت آدم و بدعتهاى اهل كتاب و ماجراهاى موسى و بنى اسرائيل و بناى كعبه توسط حضرت ابراهيم و نعمتهاى خداوند و مسائل قصاص و وصيت و قتال با مشركين و نكاح و طلاق و ربا و مجادله ابراهيم با مشركين بر سر اعتقاد به توحيد و تغيير قبله و احكامى از حج و ارث و روزه و ... مى‏باشد. آية الكرسى، آيه 255 اين سوره است.

286 آيه دارد و بيشتر آياتش در مدينه و پس از هجرت نازل شده است.

لطفاادامه مطلب راکلیک فرمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 و ساعت 19:8 |

+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 16:24 |
عنوان مقاله: نکاتی درباره ارزش‌يابي پيشرفت تحصيلی ازمنظرقرآن کريم

                                                                                                                                                          
طرح سؤال:

1-            طبق آيات شريفه قرآن کريم، خدای متعال از چه شيوه هايی اعمال انسان ها را مورد ارزش يابی و سنجش قرار می دهد؟

2-            آيا شيوه های ارز‌ش‌يابي پيشرفت تحصيلی در نظام آموزش وپرورش با رهنمودهاي قرآن کريم در اين باره امکان مطابقت دارد؟

3-            آيا ضرورت و امکان مطابقت اين دو نوع ارزشيابی با يک ديگر وجود دارد؟
مقدمه

الف) واژه‌ "ارزش‌يابي‌" در فرهنگ نامه های لغات فارسي(دهخدا، معين، عمید و ...) تحت عنوان ارزيابي و عمل، يافتن هر چيز و ارزش و بهاي آن و سنجش و بررسي تعريف شده است. در فرهنگ روان‌شناسي "آرتوربر" به معني تعيين ارزش و اهميت يک چيز آمده است. هم چنين در سايرفرهنگ‌هاي شناختي "مانند آموزش وپرورش" با معاني تعيين ميزان موفقيت يک برنامه، يک درس،‌يک آزمايش و ... نيز به معني قضاوت و داوري بيان شده است. در فرهنگ قرآن،‌اين واژه با کلماتي چون "اِمتَحَنَ" (سوره ممتحنه/10)، "اِبتَلی"(سوره بقره/124) و " فِتَن" (عنکبوت/3 )‌به معني آزمون، آزمايش و امتحان آمده است.

لطفا ادامه مطلب راکلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در جمعه هشتم اردیبهشت 1391 و ساعت 16:32 |

شهادت حضرت زهرا (س ) برمحبین اهل بیت تسلیت باددر جهان تا زنده ام گویم ثنای فاطمه                 دست حاجت می برم سوی خدای فاطمه

گر برای درد بی درمان مداوا طالبی                  رایگان درمان کند دارالشفای فاطمه

+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391 و ساعت 21:32 |
دانستنيهاي قرآني                                        

 ۱-  نام چند «كتاب مقدس» در قرآن آمده است؟ كتاب‌هاي مقدسي كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قرآن، انجيل، تورات، زبور، صحف ابراهيم و صحف موسي

2- ستمگراني»كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد. جالوت، هامان، سامري، نمرود ، فرعون، قارون و ابولهب.

 

3- پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند چه نام داشتند؟  ابابيل


لطفا ادامه مطلب راکلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در چهارشنبه سی ام فروردین 1391 و ساعت 21:42 |

 کلاس موضوعی چیست؟

در یک کلاس موضوعی کلیه تجهیزات و امکانات آموزشی در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد تا معلم بتواند با کمک این امکانات ضمن تدریس تئوری مفاهیم کتاب های درسی ، با انجام کار عملی به انتقال مفاهیم و یادگیری بیشتردانش آموزان کمک کند .

این مدارس بصورت کلاسهای موضوعی اداره می شود یعنی برای هر درس، کلاس مخصوصی درنظر گرفته شده و باتوجه به برنامه درسی ، هر ساعت در یک کلاس هستید. در هر کلاس جای نشستن هردانش آموز مشخص است بنابراین بلافاصله بعداز زنگ خوردن وسایلش را برمی دارد و به کلاس موردنظر می­ رود، وسایلش را در جای مخصوص خودش قرار می دهد و کلاس را برای استراحت ترک می نماید. تزئینات و رنگ دیوار و نیمکتها باتوجه به شرایط درس هر کلاس طراحی شده است. دربعضی از کلاسها لازم است گروه درسی با هم در یک جا بنشینند. در هر کلاس کمدی قرار داده شده که به کمک همه ی آن ها با ساخت وسایل کمک آموزشی مربوط به درس تزیین می شود.

البته وسایلی که به صورت اختراع و ابتکار جالب توجه ساخته شود در کمد مخصوص دیگری که در سالن مدرسه قرار دارد، گذاشته می شود و از امتیازات ویژه ای برخوردار می شوید پس همیشه خلاقیت خود را به کار می بندند تا بهترین وسایل را بسازند.

+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در جمعه بیست و پنجم فروردین 1391 و ساعت 21:55 |

 فرارسيدن بهار طبيعت و عيد نوروز برتمامي همكاران گرامی ودانش آموزان عزیز مبارك باد

+ نوشته شده توسط الیاس بیگدلی در دوشنبه بیست و نهم اسفند 1390 و ساعت 21:20 |